ALGEMENE FACTUURVOORWAARDEN

 1. BESTELLINGEN

 Iedere bestelling verbindt ons slechts nadat wij ze hebben aanvaard. Wij behouden ons het recht voor bestellingen in geval van noodzaak te weigeren, zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn. De klant is echter verbonden zodra hij de bestelbon of de factuur ondertekent. Te allen tijde behouden wij ons het recht voor de karakteristieken voor de voorgestelde of geplaatste modellen te wijzigen, zonder de verplichting de vroeger geleverde of geplaatste overeenkomst te veranderen.

 1. PRIJZEN

 De prijzen onzer aanbiedingen zijn te allen tijde onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande verwittiging behoudens het geval waar wij een vast aanbod gedaan hebben voor een bepaalde termijn. Indien na het sluiten van de overeenkomst een prijsverhoging met terugwerkende kracht bij officieel besluit werd vastgesteld, zal deze automatisch voor de koper-opdrachtgever in rekening gebracht worden. Hetzelfde geldt voor de prijsverhoging van vervoerkosten, overdrachttaks, factuurtaks of andere.

 1. UITSTEL VAN LEVERING OF PLAATSING

 Indien de betalingsvoorwaarden niet stipt worden nageleefd, behouden wij ons het recht voor de uitvoering van het contract uit te stellen, onverminderd het recht tot het vorderen van schadevergoeding. Indien de goederen in ontvangst genomen worden na de datum voorzien bij de bestelling, zullen de bedongen na de goederen ter beschikking van de klant gesteld worden.

 1. VERBREKING

 Gehele of gedeeltelijke verbreking van de bestelling door de opdrachtgever geeft aan de verkoper het recht op een schadevergoeding van 50% van het te factureren bedrag.

 Deze forfaitaire vergoeding houdt een schadeloosstelling in voor gemaakte kosten en winstderving, zonder dat de verkoper het bewijs dient te leveren van de omvang of het bestaan van de schade, niettegenstaande de mogelijkheid van de verkoper zijn reële schade te bewijzen en te bevorderen. In geen geval zal ten laste van de verkoper enige vergoeding kunnen gevorderd worden bij verbreking van de bestelling of ontbinding van de koop door diens toedoen.

 1. TERMIJNEN

 De leverings- of uitvoeringstermijn wordt nagekomen in de mate van het mogelijke maar echter zonder verplichting en in ieder geval is hij onderhevig aan onvoorziene omstandigheden die zich kunnen voordoen, zowel bij ons als bij onze leveranciers of onderaannemers of ten gevolge van vertragingen in het bekomen van een financiering.

Een vertraging op de overeengekomen termijn kan ons in geen geval verplichten tot het betalen van een vergoeding van elke aard ook. De vertraging kan ook de vernietiging der bestelling niet tot gevolg hebben, noch de koper het recht verlenen elders voor onze rekening te bestellen of te laten plaatsen. In geval de koper voor om het even welke reden zou weigeren ontvangst te nemen van de bestelde goederen of de werken te laten uitvoeren, zullen wij het recht hebben de gedwongen uitvoering van het contract te vorderen of de verbreking ervan mits betaling door de besteller van een schadevergoeding gelijk aan 50% van de prijs der uit te voeren leveringen en werken. Dit geldt zelfs indien de koper een financiering geweigerd wordt waarop hij gerekend heeft.

 Indien het uitvoeren van een opdracht, op verzoek van de opdrachtgever, binnen een kortere dan de normale of voorziene termijn, extra kosten veroorzaakt, worden deze in rekening gebracht.

 1. BETALINGEN

 De leveringen zijn contant betaalbaar.

 De koper verplicht zich ertoe onze wissels te accepteren. Alle betalingen dienen te gebeuren op ons adres. Wissels maken geen uitzondering wat de plaats van betaling betreft.

Alle zegelrechten of taksen van welke aard ook, zijn ten laste van de koper. Het is uitdrukkelijk overeengekomen dat de rekeningen welke niet op de vervaldag betaald worden, een intrest opbrengen van 12% per jaar.

Zonder invertoefstelling of tussenkomst van de rechtbanken. Bovendien is alsdan een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% met een minimum van 125EUR.

 In geval de koper niet stipt betaalt op de voorziene vervaldagen, zal gans het resterend saldo ineens opeisbaar zijn. Door de laattijdige betaling van een factuur worden de overige, nog niet vervallen facturen eveneens eisbaar.

 1. FINANCIERING

 In geen geval kan de weigering van de aanvraag van een financiering een invloed hebben op de overeenkomst welke door de ondertekening als definitief beschouwd wordt. Dit geldt ook indien wij uit bereidwilligheid getracht hebben de koper te helpen een financiering te bekomen. Bij voorziene financiering zijn wij niet gehouden de levering te doen zolang de financiering niet is toegestaan en het bewijs ervan ons geleverd werd.

 1. CESSIE

 Tot zekerheid van de goede uitvoering van zijn verbintenissen, verklaart de koper door de ondertekening van de bestelbon of factuur ten onze gunste afstand te doen van het ganse wettelijk overdraagbaar gedeelte van zijn wedde bij zijn huidige of latere werkgevers, van alle commissielonen en vergoedingen zonder onderscheid, alsook van alle vorderingen op derde personen en ons te machtigen die afstand op zijn kosten te laten betekenen om de afgestane bedragen zonder verdere pleegvormen tegen gewone kwitantie te innen.

 1. EIGENDOMSVOORBEHOUD

 De eigendom der verkochte of geplaatste goederen kan slecht aan de koper overgedragen worden na volledige betaling der hoofdsom, intresten en onkosten. Het risico der goederen is nochtans volledig voor rekening van de koper.

Wanneer de opdrachtgever of koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, heeft de verkoper he recht om de koop te ontbinden en de goederen terug te halen, waar deze zich ook moge bevinden, dit alles onder voorbehoud tot het vorderen van schadevergoeding ingevolge de wanprestatie van de koper.

 1. WERKEN TER PLAATSE EN LEVERINGEN

Onze leveringen en plaatsingen van de goederen gebeuren volgens de onderrichtingen van de koper-overdrachtgever, welke verantwoordelijk gesteld wordt voor zijn gegevens. De koper zal de plaats aanduiden voor het leveren van de goederen en verplicht zich ertoe een gemakkelijke toegang te verlenen, dit alles op verantwoordelijkheid van de koper opdrachtgever.

 1. BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

Afwijkend van artikel 1641 en overeenkomstig art. 1643 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de verkoper noch de plaatser tot vrijwaring gehouden zijn voor verborgen gebreken die niet gekend waren op het ogenblik van de levering of de plaatsing.

 1. VERZEKERING

De koper-opdrachtgever verklaart voor zijn gebouw en inboedel verzekerd te zijn tegen het risico brand- en waterschade en gaat de verbintenis aan zijn verzekeraar op de hoogte te stellen der uit te voeren werken en bij zijn gezegde verzekeraar de vraag tot afstand van verhaal tegenover de uitvoerder der beschreven of bestellingen te zullen indienen.

 1. KLACHTEN

Al onze facturen dienen, in geval van klacht, binnen de drie dagen na ontvangst aangetekend geprotesteerd te worden.

 1. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS 

Wij verzamelen en verwerken de identiteits- en contactgegevens die wij ontvangen van de opdrachtgever en die betrekking hebben op de opdrachtgever zelf, zijn personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van deze overeenkomst, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie. 

De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen (zoals bv. de 3bis-aangifte van werken) en/of het gerechtvaardigd belang van onze firma. voor direct marketingdoeleinden per email (zoals een nieuwsbrief of uitnodigingen voor events), geeft de opdrachtgever daarnaast zijn uitdrukkelijke en vrije toestemming aan onze firma om zijn persoonsgegevens te gebruiken.

De verwerkingsverantwoordelijke is Elektro Berings bvba, met maatschappelijke zetel te 3545 Halen, Kanonniersstraat 1 en gekend onder het btw nr be0434.588.506 email : freddy.berings@elektroberings.be

De vermelde persoonsgegevens zullen verwerkt worden in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het verantwoordelijkheid voor de juistheid en het up-to-date houden van de persoonsgegevens die hij aan de aannemer bezorgt en verbindt er zich toe de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming strikt na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegeven s aan de aannemer heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van de aannemer en zijn personeel, medewerkers, en aangestelden zou ontvangen.

De opdrachtgever bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn recht op inzage, verbetering, wissing en bezwaar. Voor verdere toelichting verwijst de aannemer uitdrukkelijk naar de Privacyverklaring, zoals toegevoegd als bijlage bij deze overeenkomst en terug te vinden op de website www.edura.be. De opdrachtgever bevestig kennis te hebben genomen van deze Privacyverklaring en de inhoud ervan te aanvaarden.

 1. BEVOEGDHEID 

De rechtbanken van Hasselt zijn alleen bevoegd om alle geschillen te beslechten, zelfs wat de wissels aangaan betaalbaar in andere plaatsen.

Zulks geldt ook voor eventuele eisen in vrijwaring of gedwongen tussenkomst. Deze bepaling is eveneens van toepassing voor contracten met rechtsonderdanen van de E.E.G., overeenkomstig het E.E.G-verdrag van 27.09.1968.